U Uranie 18, Praha 7, CR
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

PRODUKTY PRO VVI

CAD/CAM pro výzkum, inkubátory a start-upy

SOLIDWORKS pro vědu, výzkum a inovace

Řešení SOLIDWORKS® pro vývoj produktů poskytuje konstruktérům, návrhářům a výrobcům nástroje pro návrh, simulaci/verifikaci, výrobu, správu souborů a spolupráci, které potřebují pro vývoj a výrobu inovativních produktů a zařízení – to vše v jednom softwarovém balíku. Všechny softwarové produkty společnosti SOLIDWORKS fungují na bázi úplné asociativní integrace do jednoho okna se 3D CAD softwarem SOLIDWORKS. To znamená, že všechny produkty SOLIDWORKS využívají stejná konstrukční data a jsou vzájemně kompatibilní. Proběhne-li tedy v kterékoli z aplikací změna návrhu, ostatní aplikace se automaticky aktualizují.

SOLIDWORKS RESEARCH EDITION

Neexistují žádná omezení pro použití v publikacích, průmyslových projektech, přenosu duševního vlastnictví a patentových aplikacích. Licence nejsou opatřeny vodoznakem EDU a vy tak můžeme prezentovat vaši práci. Edice SOLIDWORKS Research Edition dodržuje časový rámec komerčního vydání a udržuje nástroje a návrhy vždy aktuální.

Co je součástí řešení SOLIDWORKS Desktop pro VVI

SOLIDWORKS Professional

Staví na schopnostech řešení SOLIDWORKS Standard pro zvýšení produktivity konstruování – s nástroji pro správu dat, pokročilé fotorealistické vizualizace, automatizovaný odhad nákladů, spolupráci s aplikací eDrawings® Professional, automatizovanou kontrolu návrhů a výkresů i sofistikované komponenty a knihovnu součástí.

Informační leták SOLIDWORKS CAD

Přehled a porovnání jednotlivých verzí

SOLIDWORKS® CAM je řešení pro 2,5osé frézování a soustružení založené na technologii CAMWorks®. SOLIDWORKS CAM zvládá obrábění 3+2 a rovněž plně podporuje konfigurace, díly a pracovní postupy obrábění sestav. S daty uloženými v dílu nebo sestavě SOLIDWORKS můžete snadno spravovat soubory a odkazy a připravit podklady pro CNC obrábění ve stejném grafickém prostředí. Rozhraní dílů a sestav SOLIDWORKS vám umožňuje se rychle a snadno naučit používat SOLIDWORKS CAM a s minimálním úsilím začít využívat výhody obrábění založeného na útvarech.

Stejně jako je parametrické modelování v programu SOLIDWORKS založené na útvarech, tak i řešení CAMWORKS využívá technologie rozpoznávání útvarů a tím pomáhá uživatelům značně snížit čas programování z hodin na minuty.

Vzhledem k tomu, že SOLIDWORKS CAM je spuštěn přímo v uživatelském prostředí programu SOLIDWORKS (stejné intuitivní menu, nástrojové lišty a manipulace s modelem), tak si uživatel nemusí zvykat na odlišné prostředí, ale používá to, na které je běžně zvyklý.

SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard poskytuje konstruktérům intuitivní virtuální testovací prostředí pro lineární statické, časově řízené pohybové a vysokocyklové únavové simulace přímo v prostředí SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional poskytuje snadno použitelné výkonné funkce pro provádění sekvenčních multifyzikálních testů. Rozložení teploty ze statické nebo přechodové tepelné analýzy je možné zahrnout do lineární statické analýzy umožňující zohlednění účinků tepelné roztažnosti materiálu ve výpočtech napětí. V případě produktů, u kterých dochází k vibracím v pracovním prostředí, určí frekvenční analýza přirozené režimy vibrací produktu pro omezení možnosti rezonance, která může dramaticky zkrátit životnost součásti.
V softwaru SOLIDWORKS Simulation Professional lze snadno provádět analýzy „what if“ (co se stane když) s designovou studií parametrické optimalizace. Uživatelé mohou modifikovat parametry modelu, materiál, zatížení a uchycení a určit optimální nebo nejrobustnější návrh.

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje tři pokročilé studie: nelineární statická, nelineární dynamická a lineární dynamická.
Lineární dynamická studie je založena na frekvenční studii,přičemž vypočítává napětí následkem vynucených vibrací. To umožňuje konstruktérům vypočítat účinky dynamických zatížení, rázového zatížení nebo dokonce simulací zemětřesení pro lineárně elastické materiály.
Nelineární analýza umožňuje konstruktérům analyzovat komplexní chování materiálů, jako jsou kovy, pryže a plasty. Tato analýza rovněž pomáhá zohlednit velké průhyby a posuvný kontakt u součástí.
SOLIDWORKS Simulation Premium umožňuje konstruktérům řešit problémy bez zjednodušení, což umožňuje zjistit komplexní realistické chování.

Intuitivní výpočet dynamiky tekutin (CFD) v SOLIDWORKS Flow Simulation umožňuje konstruktérům simulovat tok kapalin a plynů v reálných podmínkách, spouštět hypotetické scénáře a efektivně analyzovat účinky toku kapalin, přenosu tepla a souvisejících sil na ovlivněné  nebo okolní součásti. Konstruktéři mohou již na začátku procesu navrhování snadno simulovat tok kapaliny, přenos tepla a síly v kapalinách nebo
plynech, které jsou kritické pro úspěšný návrh.

Přídavné moduly pro Flow Simulation:

 • Modul HVAC nabízí další možnosti simulace pro pokročilé analýzy vyzařování a tepelné pohody.
 • Modul Electronic Cooling přináší virtuální modely elektroniky a rozsáhlé knihovny materiálů pro simulace chlazení.

Kompletní řešení SOLIDWORKS Flow Simulation zahrnuje:

 • Výpočty dynamiky kapalin (CFD)
 • Analýzu proudění kapalin
 • Faktory tepelné pohody
 • Proudění tepla u elektronických součástí
 • Vizualizace simulací
 • Analýzu tepelného proudění

Software SOLIDWORKS® Plastics umožňuje společnostem, které navrhují plastové díly nebo vstřikovací formy, předvídat potenciální vady materiálu a vytvořit tak prostor k úsporám materiálu už v prvních fázích návrhu. Díky tomu dochází k eliminaci nákladného přepracování forem, zlepšení kvality a urychlení uvedení výrobků na trh. Tento intuitivní software, který je plně integrovaný s CAD softwarem SOLIDWORKS, pomáhá konstruktérům dílů a forem a CAE analytikům optimalizovat návrhy pro výrobu, aniž by museli opustit známé 3D návrhové prostředí.

SOLIDWORKS Plastics Standard

K největším úsporám nákladů při optimalizaci plastových dílů pro výrobu dochází v počátečních fázích návrhu výrobku. Plastics Standard proto podporuje návrhy v režimu plošné i objemové sítě, pomáhá s návrhem plnění forem včetně vícenásobných vtoků a řeší možnost propadlin nebo vzduchových kapes.

SOLIDWORKS Plastics Professional

Software SOLIDWORKS Plastics Professional umožňuje konstruktérům nebo výrobcům vstřikovacích forem přesný a snadný
způsob jejich optimalizace. Můžete rychle vytvářet a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem, včetně optimalizace vtokových soustav, procesu smršťování nebo ochlazovacích časů.

SOLIDWORKS Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium obsahuje všechny funkce SOLIDWORKS Plastics Professional a k tomu rozšířené simulační funkce, které uživatelům dovolují analyzovat rozvržení chladicí soustavy ve formách a předvídat deformace vylisovaných dílů.

Řešení SOLIDWORKS® Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů pomocí speciálních nástrojů pro konstruktéry a intuitivního rozhraní pro rychlejší návrh integrovaných elektrických systémů. Nový nástroj pro návrháře SOLIDWORKS PCB kombinuje vědecké výpočty a přirozenou návrhářskou intuici aplikace Altium® s 3D expertními vlastnostmi SOLIDWORKS. Nativní integrace ve všech oborech – elektrických, mechanických a elektronických návrzích – zajišťuje lepší spolupráci a produktivitu a tím méně příležitostí ke zpoždění, vyšší konzistenci a normalizaci konstrukce, nižší náklady a rychlejší uvedení výrobku na trh.

Sada řešení SOLIDWORKS Electrical pro elektrické a mechanické návrhy a jejich integraci pomáhá konstruktérům snižovat rizika spojená s inovací a dostat výrobky na trh rychleji s menším množstvím prototypů, čímž se sníží náklady. S konzistentní, výkonnou a intuitivní sadou návrhových funkcí, které jsou plně integrovány do SOLIDWORKS, mohou konstruktéři vytvářet integrovaný návrh v raných fázích procesu a vyhnout se tak nákladnému přepracování.

SOLIDWORKS Electrical zahrnuje programy Electrical Schematic Standard, Electrical Schematic Professional, Electrical 3D a Electrical Professional, podrobnosti naleznete v našem prospektu.

Nový nástroj SOLIDWORKS PCB používající návrhový software Altium kombinuje výkon a jednoduchost softwaru Altium™ a 3D expertní vlastnosti softwaru SOLIDWORKS pro sjednocení elektrických a mechanických světů. Budete-li jednoduše integrovat návrh desky plošných spojů se soubory SOLIDWORKS pomocí prověřených pracovních postupů návrhu mechanických dílů, ožijí vaše návrhy díky integrovaným datům konstrukce, řízeným procesům změn ECO a větším možnostem analýzy. Aplikace SOLIDWORKS PCB je zaměřena na sloučení toho nejlepšího, co oba světy nabízejí. Provádějte v softwaru SOLIDWORKS to, co umíte nejlépe, a nechte aplikaci SOLIDWORKS PCB, aby se postarala o všechny vaše potřeby v oblasti návrhu desek plošných spojů.

SOLIDWORKS® Composer je 3D nástroj, který využívá vaše 3D konstrukční data k vytváření grafického obsahu a vysvětlení procesů a procedur v technické komunikaci. Tento obsah zahrnuje výrobní předpisy pro montáž, příručky k produktům, montážní pokyny, servisní příručky, školicí příručky, marketingové brožury a sady pro podporu prodeje.

Umožňuje snadno a opakovaně využívat vašich stávajících 3D konstrukčních dat k rychlé tvorbě a aktualizaci vysoce kvalitních grafických podkladů, které jsou plně propojeny s vaším 3D návrhem.

 • Synchronizujte technickou komunikaci s vaším postupem navrhování tak, aby byly grafické prvky automaticky aktualizovány při změnách v návrhu.
 • Připravujte výstupy technické komunikace už v průběhu konstrukčního navrhování a díky synchronizaci je udržujte stále aktuální. Nemusíte čekat až na dokončení výrobku.
 • Představte výrobek ještě před zahájením výroby pomocí 2D a 3D ilustrací a interaktivních animací.
 • Zatraktivněte a zefektivněte prostředky technické komunikace pro vaše výrobní a servisní týmy, dodavatele i zákazníky.

SOLIDWORKS® Visualization (dříve známý pod názvem Bunkspeed) přináší sadu samostatných softwarových nástrojů, které kombinující možnosti špičkového renderování s nástroji pro navrhování a s pracovními postupy umožňujícími snadnou a rychlou tvorbu vizuálního obsahu konstruktérům, inženýrům, pracovníkům z marketingu i dalším tvůrcům obsahu. Importujte soubory z řešení SOLIDWORKS, Autodesk Alias®, Rhino®, SketchUp® a mnoha dalších CAD formátů a vytvářejte působivé scény a ten vůbec nejrealističtější obsah.

SOLIDWORKS Visualization pomáhá organizacím, včetně netechnických uživatelů, využít 3D CAD dat k tvorbě fotorealistického marketingového obsahu, který je za pár minut připraven pro tisk i na web. Produkty SOLIDWORKS Visualization přinášejí fotografický obsah, který jasně a emotivně představuje výrobky v reálném prostředí – od statických obrázků přes animace až po propracovaný webový obsah. Jednoduché a intuitivní rozhraní poskytuje uživatelům nástroje ke snadné tvorbě bohatého obsahu ve fotografické kvalitě. Všichni různě zdatní uživatelé mohou přijímat lepší rozhodnutí na základě 3D obsahu – rychle, snadno a zábavnou cestou.

Protože je software SOLIDWORKS Visualize propojen přímo se softwarem SOLIDWORKS, můžete automaticky aktualizovat váš model s použitím funkce „Živé CAD aktualizace“, která zajišťuje skutečně plynulý pracovní postup a poskytuje flexibilitu potřebnou pro dynamickou práci.

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD

Se softwarem SOLIDWORKS Visualize můžete rychle a snadno vytvářet:

 • Fotorealistické obrázky
 • Dekorativní panel umožňující použít různé barvy a povrchy
 • Obrázky ve vysokém rozlišení připravené pro tisk a web
 • Technické ilustrace klíčových prvků

SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL

Se softwarem SOLIDWORKS Visualize Professional můžete vyprávět obsáhlejší 3D příběh o vašem výrobku s použitím CAD dat. Aplikace SOLIDWORKS Visualize Professional umožňuje uživatelům snadno vytvářet snímky v kvalitě fotografie a interaktivní animace, které dokáží účinně komunikovat i ty nejkomplexnější detaily návrhu.
Využijte všechny funkce softwaru SOLIDWORKS Visualize Standard a k tomu další funkce a ještě mnohem víc:

 • Efektivnější prezentaci vašich výrobků za pomoci kompletní animace dílů, modelů, vzhledů, pohledů kamer a prostředí
 • Rychlé předvedení finálního návrhu jedním kliknutím s otáčením v rozsahu 360 stupňů
 • Prezentace a porovnávání různých řešení návrhu s více pohledy
 • Dejte prostor kreativitě s přizpůsobitelnými filtry kamery
 • Využijte možností virtuální reality pro prezentaci vašich nápadů a výrobků

Software SOLIDWORKS® MBD (Model Based Definition) je integrované bezvýkresové řešení pro 3D konstrukční software SOLIDWORKS. S řešením SOLIDWORKS MBD můžete sdělovat informace o výrobku a výrobě (PMI) přímo ve 3D, bez nutnosti časově náročných 2D procesů, a eliminovat tak potenciální problémy. Společnosti, které využívají metody Modelbased definition, vykazují úspory v různých oblastech, včetně snižování výrobních chyb, snižování zmetkovitosti a nákladů na přepracování a nižších nákladů na zásobování nakupovanými díly.

 • Definuje 3D produktové informace o výrobě (Product Manufacturing Information, dále jen PMI) jako jsou kóty, tolerance, značky povrchu, symbolu svarů, kusovníky, tabulky, poznámky a další údaje 
 • Oganizuje PMI současně se 3D modelem v přehledném, strukturovaném a snadno dohledatelném uspořádání.
 • Šablony pro výstup do 3D jsou uživatelsky přizpůsobitelné, jako např. strojní výkresy a výzva k nabídce (request for quote – RFQ) a oddělení (jako jsou výroba, montáž, kontrola a zadávání veřejných zakázek).
 • Publikace 3D dat a PMI v oborově běžných formátech, jako jsou 3D PDF a eDrawings®.
 • Podpora oborových standardů, jako jsou vojenské normy Military-Standard-31000A, ASME Y14.41, ISO 16792, a DIN ISO 16792.
 • Sdílení a archivace 3D dat volně pro vás a vaše dodavatele pro přemodelování založeném na 2D výkresech.

SOLIDWORKS® Inspection automatizuje proces vytváření poznámek v konstrukčních výkresech a 3D souborech pomocí informací pro výrobu (PMI), minimalizuje čas potřebný k záznamu inspekčních měření a zjednodušuje vytváření zpráv o kontrole podle odvětvových norem díky využití existujících 2D a 3D CAD dat.

SOLIDWORKS Inspection Standard

SOLIDWORKS Inspection Standard zjednodušuje vytváření dokumentace o kontrole. SOLIDWORKS Inspection Standard se skládá ze samostatné aplikace a integrovaného doplňku SOLIDWORKS, který uživatelům umožňuje využívat starší 2D data bez ohledu na to, zda jsou ve formátu souboru SOLIDWORKS Drawings, PDF, TIFF, DXF nebo DWG. SOLIDWORKS Inspection Standard je určen pro konstruktéry, kvalitáře, techniky a kontrolory, kteří nesou odpovědnost za vytváření konstruktérem o kontrolách odpovídajících odvětvovým normám.

SOLIDWORKS Inspection Professional

SOLIDWORKS Inspection Professional doplňuje funkce aplikace SOLIDWORKS Inspection Standard o možnost téměř automaticky zadávat měřené hodnoty do kontrolního
projektu. Hodnotu každé vlastnosti lze zadat ručně pomocí digitálního měřítka nebo importem výsledků z přístroje pro měření souřadnic (CMM). Software SOLIDWORKS Inspection Professional navíc uživatelům umožňuje pracovat přímo s 3D CAD daty a dále zefektivňuje jejich pracovní postupy jako součást celofiremní strategie.

Co je součástí řešení platformy 3DEXPERIENCE

Nástroje platformy jsou plně kompatibilní s programy SOLIDWORKS a vzájemně se doplňují. 

Platforma 3D EXPERIENCE je cloudové prostředí, které propojuje váš proces vývoje produktu od návrhu přes výrobu k prodeji. Využití je v organizacích jakékoli velikosti, díky její stavebnicové struktuře můžete v různých fázích vývoje velikosti své organizace plynule rozšiřovat portfolio svých nástrojů pro řízení a správu životního cyklu vašeho produktu. Platforma 3D EXPERIENCE poskytuje cloudové prostředí, takže vaše týmy mohou bezpečně sdílet data odkudkoli a umožňuje tak organizacím spolupracovat v reálném čase z jakéhokoli zařízení, navazovat kontakty se zákazníky a dodavateli kdykoliv a kdekoliv. Svým zákazníkům tak můžete nabídnout bezkonkurenční šanci sledovat vývoj produktu a naopak využít i zkušenosti zákazníků pro zlepšení jeho vlastností.

3DEXPERIENCE WORKS je portfolio řešení kombinující snadné použití SOLIDWORKS s výkonem a možnostmi platformy 3DEXPERIENCE. S 3DEXPERIENCE WORKS mají vaše týmy přístup k výkonným funkcím pro návrh (SOLIDWORKS), simulaci (SIMULIAworks), výrobu (DELMIAWORKS) a správu produktových dat a životního cyklu (ENOVIAWORKS). Portfolio vám tak umožňuje rozšířit možnosti vývoje produktů a rychleji řešit nové problémy. 

3D Creator umožňuje návrhářům a technikům modelovat parametrické tělesa a povrchy na platformě 3D EXPERIENCE a zprostředkovat koncepční návrh a podrobné díly a sestavy.3D Sculptor, je řešení pro 3D tvarování modelů přímo v prohlížeči, doplňuje 3D CAD SOLIDWORKS a umožňuje průmyslovým konstruktérům a technikům vytvářet organicky tvarované modely rychleji a snadněji než s tradičními parametrickými nástroji. 

Díky nástrojům 3D Sculptor a 3D Creator, na platformě 3D EXPERIENCE, můžete propojit své návrhy s 3D CAD SOLIDWORKS a v reálném čase na nich spolupracovat. 

SIMULIAworks přináší uživatelům SOLIDWORKS pokročilou simulaci založenou na řešení Abaqus metodou konečných prvků. Řešení postavené na platformě 3D EXPERIENCE rozšiřuje řešení SOLIDWORKS Simulation prostřednictvím těsné integrace. Umožňuje provádět statické, pevnostní, frekvenční analýzy, modální dynamické odezvy a strukturálně tepelnou analýzu dílů a sestav.

DELMIAWORKS ERP je komplexní řešení pro správu výrobních společností. Zachycuje a sleduje všechny vaše důležité  obchodní procesy, od návrhu a konstrukce až po dopravu. Zajišťuje, že jsou správné komponenty dostupné ve správný čas na jednom místě.   Shromažďuje data v reálném čase a napříč vaší organizací na snadno srozumitelných řídicích panelech a poskytuje vašim týmům veškeré informace potřebné k přijímání důležitých obchodních rozhodnutí. Inženýrské, finanční, prodejní, nákupní, logistické a výrobní týmy pracují v rámci DELMIAWORKS ERP. Přímá integrace do SOLIDWORKS a platformy 3DEXPERIENCE umožňuje spolupráci a komunikaci mezi vašimi týmy. 

Navrhujte, vyvíjejte a spravujte své produkty jednoduše díky řešení pro správu dat a životního cyklu produktu na  platformě 3D EXPERIENCE.  To vám pomůže zlepšit vaši  produktivitu, kvalitu spolupráci i potřebné inovace. Spravujte návrhy produktů a dokumentaci přímo ze SOLIDWORKS a současně zpřístupněte svá CAD data v cloudu, abyste je mohli snadno sdílet se zúčastněnými stranami. Umožněte svým týmům spravovat projekty v reálném čase a provádět životní cykly včetně revize, uvolnění a zamknutí / odemknutí.

Efektivní a přesto jednoduchá řešení, která pomohou vašemu růstu.

Konstrukční řešení SOLIDWORKS® pomáhají konstruktérům, inženýrům a výrobcům vytvářet a dodávat skvělé výrobky. Naše integrovaná, výkonná a přesto snadno použitelná řešení pomáhají inovovat všechny fáze vývoje výrobku s efektivním pracovním procesem, který zjednodušuje vytváření i těch nejsložitějších návrhů. Software SOLIDWORKS pomáhá eliminovat překážky na cestě k inovacím, takže váš tým může pracovat efektivněji, může zkracovat čas a snižovat náklady nutné pro vývoj a získat tak informace ve chvíli, kdy jsou potřebné pro lepší rozhodnutí o návrhu.